უნივერსიტეტში სწავლა იწყება

28 სექტემბერს

მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთა  
რეგისტრაცია
იწარმოებს
2017 წლის
24 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით.


რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი (1 ეგზემპლარი);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – ატესტატის  
  სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი; 
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 • 2 ფოტოსურათი ზომით 3x4 და ფოტოს ელ.ვერსია  ჩაწერილი (CD)-ზე;
 • ცნობა ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან;
 • აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი)
 • ცნობა სტატუსის შესახებ;
 • სასწავლებელში ჩარიცხვის ბრძანების ქსეროასლი;


მისამართი: თბილისი,  დ.უზნაძის 68.  

ტელეფონი:  599-75-70-46    
ყოველდღე 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (28აგვისტოს და შაბათ-კვირის გარდა)

პირველკურსელთა
საყურადღებოდ!

საბაკალავრო პროგრამებში ჩარიცხულ სტუდენტთა
რეგისტრაციის ვადებია
2017 წლის 4 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი (1 ეგზემპლარი);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – ატესტატის დედანი;
  უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
 • 2 ფოტოსურათი ზომით 3x4 და ფოტოს ელ.ვერსია (CD);
 • არასრულწლოვანი რეგისტრაციისას უნდა გამოცხადდეს მშობლის ან წარმომადგენლის თანხლებით. 


მისამართი: თბილისი,  დ.უზნაძის 68.   
ტელეფონი:  599-75-70-46;  557-00-40-92.
ყოველდღე 10:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა)

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის
სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს
რეგისტრაციას
მაგისტრატურაში მისაღებად

შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • თურქეთისმცოდნეობა – A ტესტი,
  10ადგილი, სწავლის ღირებულება - 1300 ლარი.
 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის პოლიტიკა და ბიოეთიკა – A ტესტი,
  10ადგილი, სწავლის ღირებულება - 1500 ლარი.
 • ფარმაციის მენეჯმენტი – Bტესტი,
  10ადგილი, სწავლის ღირებულება - 1500 ლარი.
 • ბიოფარმაცია – A ტესტი,
  10ადგილი- სწავლის ღირებულება - 1300 ლარი.

 

რეგისტრაციისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატმა
უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლების
  მოსაპოვებლად შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებზე დაშვების თხოვნის შესახებ;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი,
  დედანის ადგილზე წარმოდგენით (ან ცნობა სასწავლებლის დამთავრების შესახებ);
 • მოქალაქის პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
 • შესაბამისი საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის ჩაბარების
  სათანადო წესით დამოწმებული დოკუმენტი (ერთიანი სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი);
 • 2 ფოტოსურათი (3X4) ელ. ვერსიითურთ;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა პირმა, მისივე დედნის წარდგენით);

 

რეგისტრაციის ვადაა: 29.08.2017 წ.– 08.09.2017 წ.

 

მისამართი: თბილისი,  დ.უზნაძის 68.   
ტელეფონი:  599-75-70-46    
ყოველდღე 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (28აგვისტოს და შაბათ-კვირის გარდა)

slogani lurjze gold